Hướng dẫn
đặt vé đoàn
Gọi ngay

DANH SÁCH VÉ ĐOÀN

STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 Hà Nội - QH - Hà Nội
( HAN - QH - HAN )
QH1621 23/03/2022 08:45 120 25 2,090,000 Chọn vé
QH1626 26/03/2022 17:05
2 Hà Nội - QH - Hà Nội
( HAN - QH - HAN )
QH1621 16/03/2022 08:45 120 25 2,090,000 Chọn vé
QH1626 19/03/2022 15:05
3 Hà Nội - QH - Hà Nội
( HAN - QH - HAN )
QH1621 09/03/2022 08:45 120 25 2,090,000 Chọn vé
QH1626 13/03/2022 17:05
4 Hà Nội - QH - Hà Nội
( HAN - QH - HAN )
QH1621 02/03/2022 08:45 120 25 2,090,000 Chọn vé
QH1626 05/03/2022 17:05
5 Hà Nội - QH - Hà Nội
( HAN - QH - HAN )
QH1621 23/02/2022 08:45 120 21 2,090,000 Chọn vé
QH1626 26/02/2022 17:05
6 Hà Nội - QH - Hà Nội
( HAN - QH - HAN )
QH1621 20/02/2022 08:45 120 25 2,090,000 Chọn vé
QH1626 25/02/2022 17:05
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - QH - TPHCM
( SGN - QH - SGN )
QH1521 20/03/2022 10:00 120 20 1,760,000 Chọn vé
QH1522 23/03/2022 17:00
2 TPHCM - QH - TPHCM
( SGN - QH - SGN )
QH1521 19/03/2022 10:00 120 20 2,090,000 Chọn vé
QH1522 21/03/2022 17:00
3 TPHCM - QH - TPHCM
( SGN - QH - SGN )
QH1521 13/03/2022 10:00 120 20 1,760,000 Chọn vé
QH1522 16/03/2022 17:00
4 TPHCM - QH - TPHCM
( SGN - QH - SGN )
QH1521 06/03/2022 10:00 120 20 1,760,000 Chọn vé
QH1522 09/03/2022 17:00
5 TPHCM - QH - TPHCM
( SGN - QH - SGN )
QH1521 06/03/2022 10:00 120 20 1,760,000 Chọn vé
QH1522 09/03/2022 17:00
6 TPHCM - QH - TPHCM
( SGN - QH - SGN )
QH1521 05/03/2022 10:00 120 20 2,090,000 Chọn vé
QH1522 07/03/2022 17:00
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 Đà Nẵng - QH - Đà Nẵng
( DAD - QH - DAD )
QH2311 18/03/2022 13:05 120 40 1,980,000 Chọn vé
QH2312 20/03/2022 15:40
2 Đà Nẵng - QH - Đà Nẵng
( DAD - QH - DAD )
QH2311 11/03/2022 13:05 120 40 1,980,000 Chọn vé
QH2312 13/03/2022 15:40
3 Đà Nẵng - QH - Đà Nẵng
( DAD - QH - DAD )
QH2311 04/03/2022 13:05 120 40 1,980,000 Chọn vé
QH2312 06/03/2022 15:40
4 Đà Nẵng - QH - Đà Nẵng
( DAD - QH - DAD )
QH2311 25/02/2022 13:05 120 40 1,980,000 Chọn vé
QH2312 27/02/2022 15:40
5 Đà Nẵng - QH - Đà Nẵng
( DAD - QH - DAD )
QH2311 18/02/2022 13:05 120 40 1,980,000 Chọn vé
QH2312 20/02/2022 15:40
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 12/03/2022 10:00 120 20 2,090,000 Chọn vé
QH1522 14/03/2022 17:00
2 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 27/02/2022 10:00 120 20 1,760,000 Chọn vé
QH1522 02/03/2022 17:00
3 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH 1521 20/03/2022 10:00 120 25 1,690,000 Chọn vé
QH 1522 22/03/2022 17:00
4 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH 1521 13/03/2022 10:00 120 25 1,690,000 Chọn vé
QH 1522 15/03/2022 17:00
5 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH 1521 06/03/2022 10:00 120 26 1,690,000 Chọn vé
QH 1522 08/03/2022 17:00
6 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH 1521 27/02/2022 10:00 120 25 1,690,000 Chọn vé
QH 1522 01/03/2022 17:00
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - VU - TPHCM
( SGN - VU - SGN )
VU301 02/02/2022 13:00 120 33 3,590,000 Chọn vé
VU300 05/02/2022 14:45
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - CPC - TPHCM
( SGN - CPC - SGN )
VJ323 15/01/2022 08:40 120 25 1,990,000 Chọn vé
VJ336 17/01/2022 14:35
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 Hà Nội - Phù Cát - Hà Nội
( HAN - UIH - HAN )
QH1215 19/03/2022 12:45 120 25 1,795,000 Chọn vé
QH1214 22/03/2022 15:00
2 Hà Nội - Phù Cát - Hà Nội
( HAN - UIH - HAN )
QH1215 12/03/2022 12:45 120 25 1,795,000 Chọn vé
QH1214 15/03/2022 15:00
3 Hà Nội - Phù Cát - Hà Nội
( HAN - UIH - HAN )
QH1215 05/03/2022 12:45 120 25 1,795,000 Chọn vé
QH1214 08/03/2022 15:00
4 Hà Nội - Phù Cát - Hà Nội
( HAN - UIH - HAN )
QH1215 26/02/2022 12:45 120 25 1,795,000 Chọn vé
QH1214 01/03/2022 15:00
5 Hà Nội - Phù Cát - Hà Nội
( HAN - UIH - HAN )
QH1215 19/02/2022 12:45 120 25 1,795,000 Chọn vé
QH1214 22/02/2022 15:00
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội
( HAN - PQC - HAN )
VJ451 19/03/2022 08:35 120 40 2,050,000 Chọn vé
VJ452 22/03/2022 14:55
2 Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội
( HAN - PQC - HAN )
VJ451 12/03/2022 08:35 120 40 2,050,000 Chọn vé
VJ452 15/03/2022 14:55
3 Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội
( HAN - PQC - HAN )
VJ451 05/03/2022 08:35 120 40 2,050,000 Chọn vé
VJ452 08/03/2022 14:55
4 Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội
( HAN - PQC - HAN )
VJ451 26/02/2022 08:35 120 40 20,500,000 Chọn vé
VJ452 01/03/2022 14:55
5 Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội
( HAN - PQC - HAN )
VJ451 19/02/2022 08:35 120 40 2,050,000 Chọn vé
VJ452 22/02/2022 14:55
6 Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội
( HAN - PQC - HAN )
QH1625 03/02/2022 14:00 120 40 5,090,000 Chọn vé
QH1626 06/02/2022 17:05
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 Hà Nội - Cam Ranh - Hà Nội
( HAN - CXR - HAN )
VJ785 03/02/2022 11:55 120 36 3,690,000 Chọn vé
VJ786 06/02/2022 14:20
2 Hà Nội - Cam Ranh - Hà Nội
( HAN - CXR - HAN )
VJ785  03/02/2022 11:55 120 17 3,090,000 Chọn vé
VJ786 06/02/2022 14:20
3 Hà Nội - Cam Ranh - Hà Nội
( HAN - CXR - HAN )
VJ785 02/02/2022 11:55 120 30 3,690,000 Chọn vé
VJ786 05/02/2022 14:20
4 Hà Nội - Cam Ranh - Hà Nội
( HAN - CXR - HAN )
VJ785  02/02/2022 11:55 120 32 3,090,000 Chọn vé
VJ786 05/02/2022 14:20
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 Hà Nội - Liên Khương - Hà Nội
( HAN - DLI - HAN )
VJ401 02/02/2022 12:25 120 36 3,350,000 Chọn vé
VJ402 05/02/2022 15:05
2 Hà Nội - Liên Khương - Hà Nội
( HAN - DLI - HAN )
VJ401 04/02/2022 12:25 120 40 3,090,000 Chọn vé
VJ404 06/02/2022 17:10
3 Hà Nội - Liên Khương - Hà Nội
( HAN - DLI - HAN )
VJ401 03/02/2022 12:25 120 28 3,090,000 Chọn vé
VJ404 05/02/2022 17:10
4 Hà Nội - Liên Khương - Hà Nội
( HAN - DLI - HAN )
VJ401 03/02/2022 12:25 120 45 2,990,000 Chọn vé
VJ402 06/02/2022 15:05
5 Hà Nội - Liên Khương - Hà Nội
( HAN - DLI - HAN )
VJ401 02/02/2022 12:25 120 36 3,090,000 Chọn vé
VJ404 04/02/2022 17:10
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 Phú Quốc - TPHCM - Phú Quốc
( PQC - SGN - PQC )
VJ339 04/02/2022 06:30 120 37 3,090,000 Chọn vé
VJ326 06/02/2022 16:15
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - Phù Cát - TPHCM
( SGN - UIH - SGN )
VJ384 02/02/2022 07:15 120 30 3,090,000 Chọn vé
VJ385 05/02/2022 15:10
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - Đà Nẵng - TPHCM
( SGN - DAD - SGN )
VJ628 02/02/2022 11:30 120 14 3,090,000 Chọn vé
VJ637 05/02/2022 16:50
2 TPHCM - Đà Nẵng - TPHCM
( SGN - DAD - SGN )
VJ624 02/02/2022 09:00 120 28 3,090,000 Chọn vé
VJ628 05/02/2022 13:25
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - Liên Khương - TPHCM
( SGN - DLI - SGN )
VJ366 03/02/2022 09:55 120 19 3,090,000 Chọn vé
VJ365 06/02/2022 18:10
2 TPHCM - Liên Khương - TPHCM
( SGN - DLI - SGN )
VJ366 02/02/2022 09:55 120 34 3,090,000 Chọn vé
VJ365 04/02/2022 18:10
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - Cam Ranh - TPHCM
( SGN - CXR - SGN )
VJ604 04/02/2022 11:15 120 37 2,600,000 Chọn vé
VJ607 06/02/2022 14:40
2 TPHCM - Cam Ranh - TPHCM
( SGN - CXR - SGN )
VJ606 03/02/2022 12:55 120 35 3,090,000 Chọn vé
VJ607 06/02/2022 14:40
3 TPHCM - Cam Ranh - TPHCM
( SGN - CXR - SGN )
VJ604 03/02/2022 11:15 120 60 2,600,000 Chọn vé
VJ607 05/02/2022 14:40
4 TPHCM - Cam Ranh - TPHCM
( SGN - CXR - SGN )
VJ606 02/02/2022 12:55 120 41 3,090,000 Chọn vé
VJ607 04/02/2022 14:40
5 TPHCM - Cam Ranh - TPHCM
( SGN - CXR - SGN )
VJ604 02/02/2022 11:15 120 30 2,600,000 Chọn vé
VJ607 04/02/2022 14:40

VÉ ĐOÀN CẬN NGÀY

STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - QH - TPHCM
( SGN - QH - SGN )
QH1521 13/03/2022 10:00 120 20 1,760,000 Chọn vé
QH1522 16/03/2022 17:00
2 Hà Nội - QH - Hà Nội
( HAN - QH - HAN )
QH1621 16/03/2022 08:45 120 25 2,090,000 Chọn vé
QH1626 19/03/2022 15:05
3 Đà Nẵng - QH - Đà Nẵng
( DAD - QH - DAD )
QH2311 18/03/2022 13:05 120 40 1,980,000 Chọn vé
QH2312 20/03/2022 15:40
4 TPHCM - QH - TPHCM
( SGN - QH - SGN )
QH1521 19/03/2022 10:00 120 20 2,090,000 Chọn vé
QH1522 21/03/2022 17:00
5 TPHCM - QH - TPHCM
( SGN - QH - SGN )
QH1521 20/03/2022 10:00 120 20 1,760,000 Chọn vé
QH1522 23/03/2022 17:00
6 Hà Nội - QH - Hà Nội
( HAN - QH - HAN )
QH1621 23/03/2022 08:45 120 25 2,090,000 Chọn vé
QH1626 26/03/2022 17:05
VÌ SAO CHỌN
GOLDEN SMILE TRAVEL ?
1.
HỖ TRỢ
24/7 tất cả các phương tiện
2.
SẢN PHẨM
Chất lượng cao nhất, cập nhật thường xuyên
3.
GIÁ CẢ
Phải chăng và hợp lí
4.
THỦ TỤC
Nhanh chóng, đơn giản và chuyên nghiệp
5.
UY TÍN
Khẳng định đẳng cấp thông qua từng dịch vụ
Quay lại đầu trang